Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2018/2019:

15.08.2018;
6.12.2018;
14.03.2019;
13.06.2019.

Õppenõukogu ülesanded

Õiguslik alus: Õppenõukogu ülesanded ja töökord on määratletud Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määruses nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“

(1) Püha Johannese Kooli õppenõukogu liikmed on Püha Johannese Kooli kõik õppe- ja kasvatustöö alal töötavad isikud.

(2) Õppenõukogu tööd ning koosolekut juhatab direktor või direktori nimetatud õppenõukogu liige.

(3) Õppenõukogu ülesandeks on Püha Johannese Kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(4) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib direktor.