spaleer edit

Palju on kiidetud Eesti kooliõpilaste tulemusi Pisa pingereas, samas kerkivad nii eravestlustes kui avalikus arutelus teemana esile "käärid" mõõdetavate tulemuste ja kooliga rahulolu vahel. Uue kooliga püüamegi liikuda suunas, mis seda rahulolu suurendaks, toomata ohvriks häid õpitulemusi.

Huvitaval ja ehk paradoksaalselgi kombel erineb meie erakool tavakoolist selle poolest, et meil on võimalus riiklikku õppekava, mis on kui loodud väärtustel põhinevate koolide jaoks, ellu rakendada täht-tähelt, alustades puhtalt lehelt. Kindlasti ei rajane meie kool vastandusele riiklike eesmärkidega.

See on kool, mis põhineb koostööl, mitte võistlevusel. Kool, milles pannakse tavakoolist enam rõhku väärtuskasvatusele (mida ka riiklik õppekava esimese põhipädevusena välja toob, edestades nt sotsiaalset või õpipädevust). Kooli väärtussüsteem on üles ehitatud kristlikele veendumustele: austus Kellegi kõrgema suhtes, millest omakorda tuleneb austus ligimese vastu ja teisega arvestamine, lugupidamine oma maa, mineviku, kultuuri ja looduse suhtes, võimalus kogeda õpetajate ja kaaslaste toetust.

Uus riiklik õppekava tähtsustab õppeainetevahelist integratsiooni, see sünnib loomulikumalt maailmavaatelise kooli puhul, kus on olemas üks sajanditevanune telg, millest kõik saab alguse ja kuhu suundub. Praktilise külje pealt eristab meie kooli numbriliste hinnete asendamine skaalavaba sõnalise tagasisidega kuuenda klassini (võimalus, mille riiklik õppekava ette näeb), pikapäevarühm kombineerituna huvitegevustega, võimalikult tervislik ja mitmekülgne koolitoit. Esimesest klassist alates on lastel võimalus õppida inglise ja kolmandast klassist vene keelt. Kool paneb rõhku tihedale koostööle lapsevanematega, anname endale aru sellest, et koolil saab olla vaid kodust kasvatust toetav ja täiendav funktsioon. Toetavas keskkonnas käivituvad lapse sisemine potentsiaal ja huvi kõige sügavamal ja isikupärasemal viisil.

Koolipäev algab 8.00 uste avamisega nendele lastele, kelle vanematel on vaja tööle rutata. Tunnid algavad 9.00 kogu koolipere hommikupalvusega. Esimese klassi tunniplaanis on eesti keel, matemaatika, loodus- ja inimeseõpetus, inglise keel, muusikaõpetus, rütmika, kehaline kasvatus, kunstiõpetus ja käsitöö. Teises klassis lisandub male, kolmanda klassi eripäraks on kalligraafiatund. Põhiained on vastavalt võimalusele omavahel lõimitud. Eesti ja vene keele õppes kasutame pärimuskultuuri, kuna leiame, et teadlikkus oma juurtest on oluline. Vene pärimuskultuuri õppe oleme ette näinud vene kodukeelega õpilastele olenevalt nende arvust igal õppeaastal. Matemaatikat õpime viis korda nädalas. Nädala kolmest muusikatunnist üks on ainuüksi koorilaulu päralt. Inimeseõpetus on kristlik väärtuskavatus läbi lugude, muinasjuttude ja müütide jutustamise, mõistujuttude ja igapäevaseikade arutamise. Koolipäeva keskel on  kaks 20-minutilist vahetundi, üks söömiseks, teine õues mängimiseks. Koolipäeva lõpus on päeva teine soe söögikord, avatud on pikapäevarühm mängimiseks ja huvitegevuseks kella 17-ni.

Kool on avatud kõigile, kes respekteerivad kristlikku maailmavaadet. Kooli õpilaste ja õpetajate hulgas on nii kristlike koguduste liikmeid (ortodoksid Moskva ja Konstantinoopoli patriarhaadi kirikutest, katoliiklased, luterlased ja vabakoguduste liikmed) kui ka mittekiriklike perede lapsi.

Püha Johannese Kooli eesmärgid

Luua kodule lähedaste tingimustega kool kasvamiseks ja arenguks kristlike perede lastele, samuti peredele, kes väärtustavad kristlikku maailmavaadet.

Luua lastele toetavad keskkond isiksuse terviklikuks, sh. füüsiliseks, sotsiaalseks, intellektuaalseks, emotsionaalseks ja vaimseks arenguks, mille keskmes on sisemine ja elav Jumalakuju temas.

Luua tingimused õpetajatele, kes soovivad töötada kaasaegses hariduskeskkonnas ja lähtuda kristlikust maailmavaatest.

Luua tingimused koolipere liikmete endi ja teiste rahvus- ning kultuuriidentiteedi tundmiseks, väärtustamiseks ja koostoimimiseks ning integratsiooniks lähtuvalt kristlikest ideaalidest.

Jätkata õigeusu koolide traditsioone Eestis.


Keskkonnateadlikkuse, sh loodushoiu väärtustamine.

Mille poolest on kool eriline?

Sündinud ühe koguduse lapsevanematest ja õpetajatest liikmete algatusel, kuid avatud kõigile soovijatele.

Kontseptuaalne ja sellest lähtuv tegevuslik kooskõla õigeusu kirikuga.

Õpetajate püüd kristliku vaimu kandjatena luua kooli vaimsust, mis sõnatul kombel ehitab enam kui üks tund usuõpetust nädalas.

Rõhk on kohtumisel, kooskõlal ja ühtsusel Teisega­­­­ - Jumala ning ligimesega, mis salajasel ja paradoksaalsel moel  aitab isiksusel end leida, enam kui egotsentrilise enesearengu ja eneseteostuse kaudu.

Ühendab ajatut elavat kiriklikku pärimust ja kaasaegset „moodsat“ elu ehk tänapäeva kristlike perede laste reaalsust.

Püha Johannese Kooli pedagoogika kasvab välja õigeusu antropoloogiast vastusena küsimusele "kes on inimene, kuidas ta kujuneb ja kuidas saab pühitsetud?" Püüame tõlkida õigeusu inimesekäsitlust kooli keskkonda.

Tänapäeval räägitakse palju kooli ajale jalgu jäämisest ja olemasolevas süsteemis muutuste esilekutsumise raskustest. Kasvava kooli eeliseks on alustada "puhtalt lehelt", toetuda kristlikule väärtussüsteemile ja realiseerida üheaegselt ajatuid, pealiskaudse pilgu eest varjul olevaid vaimulikke tõdesid ja visiooni tulevikukoolist. 

Pedagoogilise suunitluse poolest määratleb Püha Johannese Kool end Eesti haridusmaastikul Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Rocca al Mare kooli lähistele, kes ühel või teisel viisil on nii õhutanud kui algatanud meie kooli asutamist. Meile on suundanäitavateks VHK kristlikud väärtused ja loomingu tähtsustamine ning RaM kooli innovaatilisus ja kooliuuenduslik tegevus. Mõlemad koolid on meile eeskujuks toetava ja sõbraliku sisekliimaga, samuti sisulise ning tõhusa koostööga lapsevanematega.

Püha Johannese Kool on avatud koostööle teiste haridusasutustega. 

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish