„Kujundav hindamine: inimese kuju, hind ja väärtus“ 

Seminar 17. mail 2013 Õpetajate Maja kroonsaalis, Tallinnas.

Püha Johannese Kool oli 2013.a. kevadel veel õige nooruke, tol sügisel kahe esimese klassiga alustav kool. Üks kooli avamise põhjusi on soov vaadata haridusega seotud teemasid sügavuti ja seda omanäolisest vaatenurgast.

Isegi endi julgustükist elevuses olles ei piisanud meile üksnes omavahelistest aruteludest ja meist tublisti targemate inimeste kuulamisest, ehkki neid mõlemaid oli kooli ettevalmistusperioodi jooksul olnud küllaga! Pidasime oluliseks sidusust teiste koolide ja inimestega, meid inspireeris avatud dialoog nii mõttekaaslaste kui ka teisitimõtlejatega, otsisime kohtumisi, mis värskendavad vaimu. Uskusime, et võidavad sellest lapsed, lõpuks jõuavad nendeni ju kõik koolide kohal liikuvad hoovused ja haridust mõjutavad hoiakud.

Alustaval koolil on kohustus olulisi teemasid ülimalt põhjalikult vaagida, tutvuda teiste kogemustega, et langetada targimad valikud. On ju selge, et kui juba teha, siis hästi! Samas on alustaval koolil ka lihtsam tüüri suunata, alus on vana taaga puudumise võrra nõtkem, leht puhtam, kont rutiinivabam.

Otsustasime kutsuda kokku inimesed, kelle nägemus on meie jaoks põnev ja seda võimalust ka avalikult jagada. Seminari lõppedes olime rikkamad jagatud õnnestumiste, murede ja visioonide võrra. Formaat polnud ülearu pingutatud ega pretensioonikas, pigem kujutas endast „vaatlusi maailmale koolirahva seisukohast“. Seminar oli huvitav ja kasulik laiemale huviliste ringile, hõlmates kõiki neid, kes laste ja noortega tööd teevad, olgu siis kodus või koolis. Hindamisest oli uue riikliku õppekava valguses saanud tähtis arutlusaines ka ühiskondlikult, oleme ju kõik üles kasvanud "viiepallisüsteemis" ning selles tahtlikult või tahtmata kinni. Seminarile oli esinemagi palutud inimesed, kes koolihindamist hindamis-skaalast laiemalt vaatavad.

Üksjagu üllatavalt, ja rõõmustavalt üllatavalt, mõjus Tallinna Inglise Kolledži direktori Toomas Kruusimägi soov vabastada oma kooli nooremad õpilased numbrilistest hinnetest. Tema mõttekäiku oli esimese ettekandena vajalik kuulata kasvõi eelarvamustest vabanemiseks.

Vanalinna Hariduskolleegium kasutab oma õpilaste arengu kaardistamiseks väga põhjalikku longituuduuringut ning arengu toetamiseks eksperthinnangute süsteemi. Oma kuldaväärt kogemusi jagas kooli direktor Kersti Nigesen.

Rocca al Mare kooli kunstiõpetaja Maris Kilmi omab pikaajalist kogemust sellest, kuidas ärgitada õpilasi iseennast ning oma loomingut analüüsima, aga ka teisi ja teiste tööd väärtustama. 

Staažikas pedagoogikalektor ja õpetaja Godi Keller Norrast rääkis teemal: kellele hindeid vaja on? Ta on töötanud loodusteaduste õpetajana waldorf-koolis, koolitanud õpetajaid ja lapsevanemaid mitmes Euroopa riigis. Ta tegeleb ka koolist kõrvale jäänud probleemsete noorukitega. Oma igapäevatöös puutub ta seega pidevalt kokku hindamise ja selle mõjuga nii koolis kui väljaspool kooli. Eesti keeles on ilmunud tema raamat Südamega koolis. Godi Keller esines ka TÜ eetikakeskuse konverentsil Hea kooli mõõdupuu.

Tallinna Perekeskuse psühholoog Ene Pillile esitasime küsimused: kas ja millisena jõuab tema „töölauale“ hindamise teema? Millest sõltub lapse enesehinnang ning mis sõltub lapse enesehinnangust? 

Püha Johannese Kooli asutajad Irina Paert ja Liivika Simmul tutvustavad hindamise teooriat ja praktikat kristliku inimesekäsitluse kesksete mõistete valguses.

Seminar oli eelnevalt registreerunuile vabade kohtade olemasolul tasuta, et osalustasu tõttu ei jääks keegi tulemata. Seminarist võttiski osa terve saalitäis õpetajaid-huvilisi koolidest üle kogu Eesti, kes värske pilgu ja uued kogemused endaga kodukohta tagasi viisid. 

Tänusõnad

Toomas Kruusimägile Tallinna Inglise Kolledžist, kes päeva esimeses
ettekandes tabas kujundava hindamise olemust ja põhilist nii tabavalt,
et teiste rõõmuks jäi seda illustreerida, täiendada, rikastada;

Kersti Nigesenile Vanalinna Hariduskolleegiumist, kelle koolis
kasutatav eksperthinnangute ja longituuduuringute süsteem tekitas
imetlust oma põhjalikkuse, läbimõelduse ja laste arengu teenistuses
olemisega:

Maris Kilmile Rocca al Mare Koolist, kes aastatepikkuse kujundava
hindamise praktikuna oma igapäevast õpetajatööd kirjeldades
inspireeris ja julgustas oma kolleege nägema õpilasi ja õpetust
tavapärasest avaramalt ning toetavamalt;

Ene Pilli Tallinna Perekeskusest, kelle sügav ja tabav sõnum "Ära
võta lootust" muutis iga õpetaja ja lapsevanema paremaks inimeseks
(just sellise sõnastusega saime tagasiside ühelt kolma poja isalt!);

Godi Kellerit Norrast, kes andis rahvusvahelise mõõtme me üritusele,

mida ta ise õhustiku ja kõlanud ideede põhjal nimetas "Euroopa
avangardiks", ja kelle kogemustest ning karismast oleks poleks saanud
küll ka kaheksatunnise ettekande järel;

Irina Paerti Püha Johannese Koolist, kes puudutas kuulajate südameid

tutvustades kristlikku nägemust isiksuse saladusest lähtudes
"Väikesest Printsist", paljude lemmikraamatust.


Sadu tänusõnu pälvisid koduste ja maitsvate paladega imekena laua
katnud ökokohvik Rohujuur eesotsas perenaise Inga Veskimägi ning

Katrin Vahopskiga, kaunistaja Anneli Rahuvarm ja teised abilised.

Suur tänu Gea Otsale, kes tegi otse seminarilt tabavad reportaažid
Facebooki. Seminari korralduslikku külge nimetati lausa
professionaalseks, selle eest võlgneme tänud Anu Bachmannile ja Silja

Maasingule. Meeleolu poleks olnud täiuslik, kui tšellol ning kitarril poleks musitseerinud Siluan ja Georg - aitäh, poisid!

{skydrivegallery folder.6d8e9c95ac55f665.6D8E9C95AC55F665!4487}

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish