2020. a sügisel avas Püha Johannese Kool ka koduõppeosakonna, mis pakub peredele võimaluse luua kodune hariduskeskkond ja osaleda koduõppe kogukonnas, toetades pere- ja kodukultuuri süvenemist ning laste terviklikku arengut. Kevadel 2022 toimunud rahuloluküsitluse järgi väärtustavad pered PJK-s koduõppel olles paindlikkust, usaldust, kooli väärtuskeskkonda, vastutulelikkust, tuge, asukohta, õppematerjalide kättesaadavust, võimalust ise rahus tegutseda vs aktiivselt midagi korraldada.

Pered kirjutavad

Mis teie perele sel õppeaastal PJK-s koduõppel olles rõõmu valmistas?
IMG 5164*Mulle meeldis see, et sai vabalt oma rütmis ja tempos toimetada, et ei olnud liigset kontrolli vaid oli usaldus. Samas kui tekkis küsimus, siis sai vajalikku infomaterjali, mida edasi vaadata ja uurida.
*Lapsed harjuvad õppevormiga Eestis, paindlikum suhtlus (Zoom kogunemistele lisaks) Koduõppe koordinaatori(te)ga.
*Rahulik ja tervislik õppekeskkond. Koordinaatorite positiivsus. Õppematerjalide kättesaadavus.
*Pere teadvuse kasv, usaldus valida enda tunde põhjal, palju rõõmu ja vabadust kogeda
*Meie pere on tundnud end toetatuna nii mõtteliselt kui ka praktiliselt.
*Saime koos kodus õppida :-)

Mis on teie jaoks just PJK koduõppe eelised ja tugevused?
*Sellele ei oska vastata, kuna puudub kogemus mujal olemisega. Suurim eelis hetkel teiste valikute ees on asukoht ning PJK üldised väärtused.
*Paindlikkus, võimalus teemaõpet aeglustada või kiirendada vastavalt lapse võimele ja huvile. Pidev võimalus pere ühtsuse ja väärtuste juurutamiseks ja kasvamiseks.
*Koolipoolne vastutulelikkus ja tugi koduõppel olijale on oluliselt suurem kui tavakoolides. Kooli asukoht on lähedal, seega saab kergesti raamatukogus materjale kätte ning vestlustes ja koosolekutel osaleda. Kool on koduse õhkkonnaga ja hea tasemega ning hoiab seda taset ka koduõppeosakonnas.
*Oleme hästi toetatud. Tugev ja professionaalne kogukond, kokkuhoidmine ja mitmekülgsed võimalused.
*Pere saab nõu ja abi õppekorralduslikes küsimustes ja koondab sarnase suunitlusega peresid.
*Hoiame palju aega kokku, muidu edasi tagasi sõit kestab kaua, lisaks ei ole vaja koduseid töid üle vaadata. Ehk hoiab aega kokku nii logistika kui õpetamisega.

Miks koduõpe?

Meie silmad ja südamed koduõppele avas 2020. a kevadine mitmeti õpetlik distantsõppeperiood, mis oma sobivusega ja kogemuse meeldivuse järgi jagas õpilased laia skaala igale pügalale, tuues nähtavale nii need, kellele selline õppevorm üldse ei sobi, aga ka need, kes lausa õitsele lõid ning soovisid, et vaid nii võikski nende haridustee jätkuda. Just see viimane grupp õpilasi on meie inspireerijateks, sest soovime oma kooli arengufookusega liikuda paindlikkuse, isikupäraste õpiteede ja terviklikkuse suunas.

Ometi ei saa koduõppe otsus lähtuda üksnes lapse vajadustest, vaid peab olema kogu perekonna poolt sügavuti läbi tunnetatud, omama visiooni ja täit vastutust ning saama ka praktikas ladusalt ja kõigile osapooltele sisemist rahulolu pakkuvalt korraldatud.

Lisaks mõistsime senisest veelgi selgemalt läbimõeldud kodu- ja perekultuuri määravat võtmerolli noore inimese kujunemisel ning koduõpe sõnumina joonib alla just neid väärtusi.

Näeme muutumas lapsevanemate töökorraldust – paljud eelistavad kaugtööd ja ökoloogilisemat elustiili soovides kolida perega linnast välja ning haridusvõimaluste mitmekesistamine on aja küsimus.

Vanema soovil koduõppel olevate laste hulk on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ning eeldatavasti kasvab lähiaastatel veel. Ka koduõppele avatud koolide hulk on kasvamas.

 

Visioon

Püha Johannese Kooli koduõppeosakonna visiooni kohaselt kogunevad siia need pered, kes on koduõppe enda jaoks mõtestanud nii lapsele kui perele terve ja teadliku kasvukeskkonna loomisena ja koos mitmekülgselt harituks kasvamisena ning on valmis lapse harituse kujunemise eest isiklikku vastutust võtma. Tegutseb vanemate tugigrupp, korraldatakse ühistegevusi, toimuvad teemapäevad, lastel on võimalus jagada rõõmu õpitust teisi edasi õpetades. Püha Johannese Kooli koduõppes pannakse rõhku isiklikele suhetele, kohtumistele, koosloomisele, eelistatakse reaalmaailma virtuaalsele. Soovi korral saavad pered omavahel laste õpetamist jagada, mis võimaldab igal vanemal toetuda oma tugevustele ning lastele mitmekülgsema arengukeskkonna luua. Koostöö teiste peredega eeldab perede endi aktiivsust.

PJK koduõppe osakonnas on kaks koordinaatorit: Ingrid Vooglaid (juhtivkoordinaator) ja Kaire Kaur Daniel. Peredel on võimalus valida, kumma juures koduõppel olla.  Allpool on mõlema tutvustus.

 

Kodu- ja kontaktõppe suhe

Püha Johannese kooli sisemise töökorralduse mõttes hoiame kodu- ja kontaktõppe lahus, et mitte kasvatada siinsete õpetajate koormust. Kui peaks naasema vajadus distants- ehk kodusõppe järele, siis jääb koduõppe osakond ikka puhtakujuliseks koduõppeks. Paralleelset distants- ja kontaktõpet me lähitulevikus pakkuda ei suuda. Küll aga on kooli juhtkond arutanud kombineeritud hübriidõppe võimalusi, ent see mõte on alles kaalumisel ja küpsemisel.

PJK koduõppe osakonnas saab õppida 1.-9. klassis.

Avalduse esitamine

Uuele õpilasele

Huvitatutel väljastpoolt PJK-d palume täita avalduse kooli kodulehel oleva lingi kaudu soovitavalt enne 20. augustit või 20. detsembrit.

PJK õpilasele

PJK praeguste õpilaste peredel palume huvi korral kirjutada vabas vormis vanema soovil koduõppe avaldus aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., milles tuua ära koduõppele jäämise põhjus, vastutava isiku nimi ja kontaktandmed ning mõlema vanema nõusoleku kinnitus.

Kuidas edasi?

IMG 5163

Seejärel kutsume teid tutvumisvestlusele, kus arutame vajaduste, võimaluste ja ootuste kokkusobivust ning koduõppe korraldust teie pere jaoks.

Vanema soovil koduõppe rakendamise otsus kooli õppenõukogu poolt tehakse üldjuhul augusti või detsembri teises pooles. Koduõppele võtmise otsuses lähtume vanema koduõppe läbimõelduse astmest, kooli õppekavas sätestatud väärtustega haakumisest ning koduõppe iseseisvalt korraldamise valmisolekust.

Õppekorraldus

Vanema soovil koduõpet korraldab ja finantseerib vanem või eestkostja, kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest.

Koduõpet läbiviiv isik koostab (vajadusel koostöös kooli koduõppe koordinaatoriga) kooli õppekavast lähtudes vastavalt kooli juhendile individuaalse õppekava. Individuaalses õppekavas märgitakse üldised õppekorralduse põhimõtted, igas õppeaines eesmärgid eesolevaks poolaastaks ning õpitulemuste hindamise viisid. Individuaalse õppekava võib koostada ka terveks õppeaastaks, märkides selgelt eesolevaks poolaastaks plaanitu.

Individuaalse õppekava esitab vanem kooli koduõppe koordinaatorile hiljemalt 15. septembriks ja 15. jaanuariks. Vanemal on õigus valida või koostada individuaalse õppekava läbimiseks sobivad õppematerjalid ja meetodid. Kool võimaldab õpilasel soovi korral kasutada päevaõppes õppivate õpilastega samadel alustel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust (õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid jmt).

PJK korraldab igal kuul kooli koduõppe päeva, toetab perede koostööd ja laste esinemisi-õpitu jagamisi (vabatahtlikult), teistele edasi õpetamisi (laste peetavad töötoad koduõppe päevade raames).

Koduõppel viibival õpilasel koos perega on võimalus osaleda PJK huvihariduskoolis ja koolielu sündmustel.

Hindamine

Vanema soovil koduõppel oleva õpilase hindamisel lähtutakse eeldusest, et koduõppel on õpetajaks lapsevanem, kes vastutab lapse õpitulemuste saavutamise eest ning seega ka hindab tulemusi. Vanema soovil koduõppel õppiva õpilase hindamise korraldus määratakse individuaalses õppekavas, arvestades seejuures riiklikus õppekavas ja Püha Johannese Kooli I-III kooliastme õppekava üldosas hindamisele sätestatud nõudeid ja põhimõtteid.

Kirjaliku ülevaate IÕK läbimisest ning tunnistuse jaoks õpilase eneseanalüüsid ja vanema edasi- ja tagasisided igas õppeaines, 6.-9. klassis koos numbriliste hinnetega nii lapselt kui vanemalt, esitab vanem koduõppe koordinaatorile hiljemalt nädal enne arenguvestlust või määratud kuupäevaks. Arenguvestlused pere ning kooli koduõppe koordinaatoriga toimuvad kord poolaastas. Arenguvestlusel kontrollitakse individuaalses õppekavas sätestatud õpitulemuste omandamist õpimapi alusel ning seatakse eesmärke järgmiseks poolaastaks. Õpilase kokkuvõtvad hinnangud/hinded  koos õpilase eneseanalüüsidega kantakse klassipäevikusse.

Lisaks

Õppemaks PJK koduõppeosakonnas on 2023/2024. õppeaastal 480 eurot aastas. 2024/2025 õppeaastal õppemaks tõuseb 10 protsenti ja hakkab olema koduõppeosakonnas 528 eurot õppeaasta kohta.

 

Koduõppe katkestamine

Koolil on õigus katkestada õppenõukogu otsusega koduõpe, kui arenguvestlusel ilmneb, et õpilasel on individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemused suures mahus saavutamata. Kool võib koduõppe katkestada, kui lapsevanem või õpilase esindaja ei ole mõistliku aja jooksul ilmunud arenguvestlusele või temaga ei ole võimalik ühendust saada. Kool võib koduõppe katkestada, kui õpilase vanematel on tugevad lahkarvamused koduõppest ning see raskendab koduõppe korraldust.

Küsimustega pöörduge meie koordinaatorite poole This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

PJK koduõppe koordinaatorid

Ingrid Vooglaid (juhtivkoordinaator)

Alustasin koduõppe koordinaatorina Püha Johannese Koolis 2020. aasta augustist. Koordinaatorina töötamine on juba lühikese ajaga aidanud mul nii perede kui kooli vaadet koduõppele paremini mõista. Näen koordinaatorit kui vahelüli, mis ühendab erinevaid maailmu ja hoolitseb, et mõlemad pooled hästi toimiks.

Töötan koos koduõppeperedega, kus vanemad on ise huvitatud eluaegsest õppimisest, lastega koos kasvamisest, avastamisest ja just oma pere jaoks toimivate lähenemiste leidmise nimel katsetamisest. Koduõppele jäämine eeldab julgust asuda sihi suunas teele siis, kui suur osa teest ei ole veel selge, suutlikkust ja tahet lugeda igal hetkel enda ümber märke sihi suunas liikumisest ning valmisolekut vajadusel käigupealt suunda muuta. Sellel teel on vältimatuks eelduseks vastastikku lugupidavad suhted peres, mis tagavad, et asjad saavad reaalselt tehtud ja kõik osapooled jäävad sealjuures ellu ning isegi kasvavad igas mõttes. Vältimatu on ka elementaarsete organisatoorsete võimete omamine plaanitu poole aasta jooksul ära tegemiseks. Ootan peredelt üsna suurt iseseisvust ja aktiivset isikliku vastutuse võtmist koduõppe korraldamisel. Alguses koduõppesse sisse elamine ja selle toimima saamine võib olla pingutust nõudev ja kindlasti võtab see aega ja energiat. Kuid isiklik aktiivne vastutuse võtmine enda jaoks toimivate lahenduste välja töötamisel annab pikaajaliselt tulemuseks vabadusemäära ja kasvukogemuse, mida ei saavutata olukorras, kus on palju ette ära tehtud. Pakun tuge nõustamisena, olen alati valmis küsimustele vastama ja eelkõige loon võimaluse avastada, et tegelikult on iseseisev koduõpe täiesti teistmoodi olemise viis ja esialgsete raskuste ületamisel hindamatu kogemus. Püüdlen selle poole, et ükski IÕK, tunnistus ega muu koduõppega seotud dokument ei oleks bürokraatlik paber sahtlipõhjas, vaid konkreetse pere jaoks reaalselt kasutatav ja kasulik abivahend. 

Hariduslikult taustalt olen lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala, töötanud põgusalt koolipsühholoogina, õppinud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias paralleelselt huvijuht-loovtegevuse õpetaja ning rahvusliku tekstiili erialadel (lõpetamata) ning läbinud Tartu Ülikooli klassiõpetaja eriala, milles on veel magistritöö kaitsta. Õppimine on minu jaoks nagu hingamine elust lahutamatu ning õpitu jagamise rõõm üks suuremaid rõõme. Olen alates aastast 2005 seotud MTÜga Eesti Koduõppe Keskus.

Koduõppe osakonna rajamise tagamaadest saate kuulata Tervikliku Hariduse Fondi taskuhäälingu episoodis pealkirjaga “Ingrid Vooglaid ja Liivika Simmul koduõppest värske pilgu läbi”.  Ingrid Vooglaid ja Liivika Simmul koduõppest värske pilgu läbi by Tervikliku hariduse fond (soundcloud.com)

Koduõppe osakonda puudutavate küsimustega kirjutage mulle aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kaire Kaur Daniel (koordinaator)

Koduõppest kui võimalusest kuulsin esimest korda 2000. aastal ja sel hetkel jõudis minuni teadmine, kui mul on ühel päeval lapsed, siis nemad kooli ei lähe. Miks? Olen alati olnud seda meelt, et ei ole olemas piiratud ettekirjutatud elu, vaid elu võib olla palju huvitavam, rikkam ja ilusam, kui keegi eales unistada oskab, aga selleks tuleb leida oma tee. Ja koduõpe on suurepärane võimalus otsida ja leida oma tee. 2022. aasta kevadel lõpetasid minu kaks tütart põhikooli, olles esimesest päevast koduõppel, meil on kogemus nii tavakoolist kui TLPK koduõppeosakonnast. Meie teekonnast olen kirjutanud raamatu „Lund tilistada saab lumikellukesega. Triina ja Marrini koduõpe“.

Koduõppest on saanud minu kirg ja kutsumus, millest saadud teadmisi ja kogemusi soovin teistega jagada. Minu juurde on oodatud pered, kes hindavad akadeemilist haridust ja väärtuskasvatust. Omalt poolt pakun individuaalset nõustamist ja igakülgset tuge, soovin olla koordinaator, kelle poole võib oma küsimuste ja muredega alati pöörduda.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena ja 2021/22 töötasin PJK koduõppe mentorina.

Koduõppele jäämise soovi korral võtke minuga julgelt ühendust aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ööülikooli saadet “Koduõppest” saate kuulata Ööülikool. Kaire Kaur Daniel ja Tiiu Kuurme "Koduõppest" | Vikerraadio | ERR.

Artiklit koduõppele jäämise julgustuseks saate lugeda Ema julgustab oma kogemusest lapsi sügisel koduõppele jätma: miks mitte just praegu katsetada, see pole lõplik otsus - Eesti Ekspress (delfi.ee).

Lisalugemist

https://www.bioneer.ee/kodu%C3%B5pe-%E2%80%93-mis-see-kellele-ja-milleks

https://koduoppekeskus.wordpress.com/2017/07/19/koduoppe-kooperatiivid-mujal-maailmas/

https://koduoppekeskus.wordpress.com/2017/07/19/charlotte-masoni-lahenemine-koduoppele/

https://koduoppekeskus.wordpress.com/2017/07/19/thomas-jeffersoni-nimeline-lahenemine/

Perekultuuri teadlik loomine https://youtu.be/1erTgXT0D-k

https://opleht.ee/2019/11/kui-ema-on-uhtlasi-opetaja-koduoppe-ahvatlus-ja-karid/

https://greatandmain.com/ep-5-the-art-of-home-culture-ft-deirdre-folley/

https://www.createfamilyculture.com/family-culture-start/

 

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish